[TPHCM] Chương trình đào tạo Cao Đẳng Mầm non tại TPHCM | Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI TPHCM

* NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG MẦM NON:

      Sau đây là khung chương trình Đào tạo Cao đẳng Mầm non:

 STT  KHỐI KIẾN THỨC/ HỌC PHẦN  SỐ ĐVHT  GHI CHÚ
 1.1  Kiến thức giáo dục đại cương (gồm lý luận Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học)  31  
1  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin  7  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3  Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 5  
4  Giáo dục phát luật 2  
4  Giáo dục phát luật 2  
5  QLHCNN và QL trong GDMN 2  
6  Ngoại ngữ 10  
7 Giáo dục Quốc phòng 9  
8  Giáo dục thể chất 3  
9 Tiếng Việt thực hành 3  
10 CNTT và ƯDCNTT trong Giáo dục Mầm non 5  
11 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3  
1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 128  
1.2.1 Kiến thức cơ sở ngành    
1 Tâm lý học đại cương 3  
2 Giáo dục học đại cương 3  
3 Mỹ thuật 4  
4 Âm nhạc 2  
5 Múa 2  
1.2.2 Kiến thức ngành và nghiệp vụ    
1 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi Mầm non  3  
2 Sự học và PT tâm lý trẻ em lứa tuổi Mầm non 7  
3 Giáo dục gia đình 2  
4 Nghề giáo viên mầm non 2  
5  Giáo dục học mầm non 4  
6 Giáo dục hòa nhập 3  
7 Chương trình GDMN-Phát triển, tổ chức thực hiện chương trình GDMN 5  
8 Tổ chức hoạt động vui chơi 4  
9 Tổ chức hoạt động tạo hình 3  
10  Tổ chức hoạt động âm nhạc 3  
11  Phương pháp phát triển ngôn ngữ  4  
12  Phương pháp làm quen với văn học   
13  Toán và PP cho trẻ làm quen với toán   
14  Phương pháp khám phá KH và MTXQ   
15  Phương pháp giáo dục thể chất   
16 Vệ sinh-PB và đảm bảo an toàn cho trẻ 5
17 Dinh dưỡng và giáo dục dinh dưỡng 4
20 Đánh giá trong giáo dục mầm non 3
21 VH thiếu nhi và đọc diễn cảm 5
22 Phương pháp giáo dục âm nhạc 3
23  Phương pháp giáo dục mỹ thuật 3
24 Môi trường và con người 2
25 Giáo dục môi trường 2
1.2.3 Thực tập sư phạm và thi cuối khóa
1 Thực hành sư phạm (RLNVSP) 4
2 Kiến tập sư phạm 2
3 Thực tập sư phạm 4
4 Thực tập cuối khóa 9
5 Thi cuối khóa 10
TỔNG CỘNG 168