Khóa học Chứng chỉ Kế toán trưởng tại Bình Dương

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC
CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG
HỌC ONLINE – HỌC TẬP TRUNG VÀO CHỦ NHẬT
KHÓA KHAI GIẢNG THÁNG 07/2024

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education) tổ chức chiêu sinh và đào tạo Khóa học Chứng chỉ Kế toán trưởng tại Bình Dương – Khóa Khai giảng tháng 07/2024 với những nội dung sau:

LỊCH HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG – THÁNG 07/2024
NGÀY 7/07 - NGÀY 14/07 - NGÀY 21/07 - NGÀY 28/07

I. KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀ GÌ?

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Thông tin Liên hệ Trung tâm Miền Nam
Thông tin Liên hệ Trung tâm Miền Nam

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

– Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng.

III. AI CẦN HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG?

– Những Anh/chị đang làm Kế toán; Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG hoặc đã có chứng chỉ nhưng hết hạn (Theo quy định của BỘ TÀI CHÍNH).

– Và các đối tượng khác có nhu cầu.

Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp
Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp

IV. ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán từ bậc Trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán như sau:

1. Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

2. Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

– Học viên tham gia khoá học Bồi dưỡng Kế toán trưởng phải nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photocoppy có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

V. NỘI DUNG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG

STT CHUYÊN ĐỀ
1 PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 1. Bản chất, vai trò kế toán trong nền kinh tế
 2. Nhiệm vụ, yêu cầu kế toán

II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 1. Luật kế toán
 2. Chuẩn mực kế toán
 3. Chế độ và văn bản hướng dẫn kế toán

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 1. Những nội dung cơ bản của Luật kế toán
 2. Những nội dung cơ bản của Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
 3. Nội dung cơ bản của các chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán
2 PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
3 PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ

 1. Các điểm mới về Thuế
 2. Khái niệm; Đặc điểm; Chức năng và Vai trò của Thuế
 3. Phân loại Thuế;
 4. Yếu tố cấu thành sắc Thuế
 5. Hệ thống Thuế Việt Nam
 6. Quản lý Thuế

II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 1. Tổng quan về Thuế Giá trị gia tăng
 2. Đối tượng nộp Thuế
 3. Đối tượng chịu Thuế
 4. Căn cứ tính Thuế và Thuế suất
 5. Phương pháp tính Thuế
 6. Hóa đơn; Khấu trừ và Hoàn Thuế đầu vào
 7. Đăng ký và Kê khai nộp Thuế

III. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 1. Người nộp Thuế
 2. Căn cứ tính Thuế
 3. Thu nhập chịu Thuế
 4. Chi phí được trừ – Không được trừ – Chuyển lỗ
 5. Kê khai; Nộp thuế

IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

V. GIAO DỊCH LIÊN KẾT

4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC VÀ VAI TRÒ KẾ TOÁN TRƯỞNG

I. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 1. Khái niệm, Nội dung, Ý nghĩa và Nguyên tắc
 2. Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán
 3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
 4. Tổ chức thực hiện chế độ sổ kế toán
 5. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính
 6. Tổ chức thực hiện chế độ kế toán quản trị trong doanh nghiệp
 7. Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán
 8. Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài sản
 9. Tổ chức thực hiện chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 1. Các hình thức tổ chức công tác kế toán
 2. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán

III. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

 1. Chức danh Kế toán trưởng
 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng doanh nghiệp
 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng doanh nghiệp
 4. Bổ nhiệm Kế toán trưởng
 5. Thuê làm Kế toán trưởng
5 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

I. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 1. Bản chất, vai trò của kế toán tài chính
 2. Đối tượng, nhiệm vụ của kế toán tài chính

II. NỘI DUNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Kế toán tài sản ngắn hạn
 2. Kế toán tái sản dài hạn
 3. Kế toán nợ phải trả
 4. Kế toán vốn chủ sở hữu
 5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
 6. Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 7. Kế toán phân phối kết quả kinh doanh
6 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

 1. Bản chất và vai trò của Kế toán quản trị
 2. Nội dung và phạm vi của Kế toán quản trị
 3. Sự khác nhau giữa Kế toán quản trị và Kế toán tài chính
 4. Nhiệm vụ của Kế toán trưởng trong việc tổ chức Kế toán quản trị trong doanh nghiệp

II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ, GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP

 1. Chi phí và phân loại chi phí
 2. Các loại giá thành sản phẩm
 3. Chi phí định mức và dự toán chi phí
 4. Tổ chức tập hợp thông tin thực hiện về chi phí, giá thành
 5. Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh

III. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 1. Định giá bán sản phẩm
 2. Dự toán bán hàng và kết quả kinh doanh
 3. Phân tích biến động doanh thu và kết quả kinh doanh

IV. QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ (C) – KHỐI LƯỢNG (V) – LỢI NHUẬN (P)

 1. Nội dung cơ bản mối quan hệ C – V – P
 2. Ứng dụng mối quan hệ C – V – P trong phân tích điểm hòa vốn
 3. Một số ứng dụng khác của mối quan hệ C – V – P trong việc ra quyết định

V. THÔNG TIN TÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

 1. Đặc điểm và tiêu chuẩn quyết định ngắn hạn
 2. Thông tin tích hợp cho quá trình ra quyết định
 3. Nhận diện và xử lý các thông tin tích hợp cho việc ra các quyết định ngắn hạn

VI. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Những vấn đề chung
 2. Nội dung, Cơ sở, Phương pháp lập BCTC
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

II. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
 2. Phương pháp và kỹ thuật phân tích tài chính
 3. Những thông tin cần thiết cho phân tích tài chính
 4. Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp
 5. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
 6. Phân tích tình hình huy động và phân bổ vốn
 7. Phân tích năng lực thanh toán của doanh nghiệp
 8. Phân tích kết quả sử dụng nguồn lực tài chính
 9. Phân tích luân chuyên vốn và khả năng sinh lời
 10. Dự báo nhu cầu tài chính
8 KIỂM TOÁN

I. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

II. MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN

III. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

IV. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

V. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

VI. BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

VI. HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Anh/chị đăng ký học khóa: BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, phải nộp hồ sơ để nộp về BỘ TÀI CHÍNH cấp chứng chỉ.  Anh/chị không nộp hoặc nộp không đúng hạn, mọi thắc mắc khiếu nại về Chứng chỉ sẽ không được giải quyết.

– Hồ sơ gồm có:

+ 01 Phiếu đăng ký (Theo mẫu)

+ 02 CCCD (Photo công chứng không quá 3 tháng)

+ 04 Anh 3×4 (Phía sau ảnh ghi Họ tên; Nơi sinh và Năm sinh)

+ 02 Bằng tốt nghiệp (Photo công chứng không quá 3 tháng)

+ 02 Giấy xác nhận của công ty đang làm việc (Theo mẫu)

+ Lệ phí cấp chứng chỉ 200.000 đồng

– Hình thức nộp hồ sơ

+ Nộp trực tiếp: Học viên đến trực tiếp các cơ sở để nộp hồ sơ (Địa điểm Cơ sở theo thông tin liên hệ bên dưới)

+ Nộp hồ sơ theo đường bưu điện / chuyển phát nhanh: Học viên có thể nộp hồ sơ theo đường bưu điện, theo các địa chỉ bên dưới. Nhận được hồ sơ Trung tâm sẽ thông báo qua điện thoại cho học viên.

 Thời gian nộp hồ sơ: Học viên chuẩn bị hồ sơ nộp khi đăng ký tham gia khóa học. Hoặc phải nộp trong vòng 2 tuần kể từ ngày Khai giảng (Học viên nộp chậm so với thời gian quy định, hoặc không nộp sẽ không được giải quyết khi khiếu nại về thời gian cấp Chứng chỉ)

VII. HỌC PHÍ

KHÓA HỌC HỌC PHÍ
CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 3.000.000 đồng
CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 5.000.000 đồng

* Giảm 5% học phí khi học viên đăng ký trước ngày khai giảng

* Giảm 10% học phí cho nhóm 3 – 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng

– Thời lượng khóa học: 3 tháng

– Thời gian học tập: Học vào Ngày Chủ nhật hàng tuần (Sáng: 8h đến 11h; Chiều: 13h30 đến 16h30)

– Hình thức học tập: Học tập tập trung kết hợp học trực tuyến theo thời khóa biểu.

Hình ảnh học viên tham gia lớp học trực tuyến
Hình ảnh học viên tham gia lớp học trực tuyến

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN CÓ HIỆU QUẢ HAY KHÔNG?

– Học viên có thể thấy, nghe giảng viên và các bạn cùng lớp, và tương tác với nhau như trong một buổi học truyền thống

– Google Meet cho phép bạn tham gia vào cuộc họp trực tuyến từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet, bao gồm máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng

– Thuận tiện cho học viên ở xa, hoặc thời gian không sắp xếp được

– Google Meet cho phép bạn ghi lại các cuộc họp trực tuyến để xem lại sau này. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn xem lại nội dung bài giảng hoặc ghi chú thêm vào những điểm quan trọng

VIII. CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TRƯỞNG CUỐI KHÓA

– TRONG QUÁ TRÌNH HỌC, HỌC VIÊN SẼ LÀM TỪ 2 ĐẾN 4 BÀI KIỂM TRA ĐỂ LẤY KẾT QUẢ LÀM CHỨNG CHỈ.

– CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP BỘ TÀI CHÍNH CẤP

– HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ SAU 2 THÁNG KẾT THÚC KHÓA HỌC.

Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng - Bộ Tài Chính
Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng – Bộ Tài Chính

  5. Địa điểm đăng ký dự thi

  5.1. Văn phòng Bình Thạnh - Số 801/19 Tầm Vu - Phường 26 - Bình Thạnh - TPHCM

  5.2. Văn phòng Bình Dương - Số 591 Đại lộ Bình Dương - Hiệp Thành - TDM - Bình Dương

  5.3. Văn phòng Bình Định - Lầu 2 - Số 1061A Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định

  6. Thông tin liên hệ

  - Thời gian làm việc: 08h - 17h (Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần)

  - Điện thoại: 079 480 9555 (TPHCM) - 0988 44 6464 (Bình Dương) - 0822 44 6464 (Bình Định).

  - Hotline: 0988 44 6464 (Thầy Tín). Zalo: 0833 44 6464 (Hỗ trợ trực tuyến)

  - Website: https://daotaomiennam.edu.vn. Email: vanphongmiennam20@gmail.com

  ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRỰC TUYẾN


  HỌ VÀ TÊN*

  SỐ ĐIỆN THOẠI*

  CÁC KHÓA CHỨNG CHỈ KHÁC TẠI TRUNG TÂM

  STT

  CHỨNG CHỈ

  HỌC PHÍ

  1

  Chứng chỉ Tin học Cơ bản

  1.800.000

  2

  Chứng chỉ Tin học Nâng cao

  2.200.000

  3

  Chứng chỉ Tiếng anh A2

  3.500.000

  4

  Chứng chỉ Tiếng anh B1

  5.000.000

  5

  Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non

  3.000.000

  6

  Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non

  3.000.000

  7

  Chứng chỉ Quản lý mầm non

  4.500.000

  8

  Chứng chỉ Hiệu trưởng mầm non

  5.000.000

  9

  Chứng chỉ Văn thư lưu trữ

  3.500.000

  10

  Chứng chỉ Thư viện Thiết bị trường học

  3.500.000

  11

  Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

  4.500.000

  12

  Chứng chỉ Kế toán trưởng

  3.500.000

  13

  Chứng chỉ Quản lý nhà hàng khách sạn

  5.000.000

  14

  Chứng chỉ Luyện viết chữ đẹp

  Đang cập nhật...

  15

  Phương pháp Giảng dạy Tiền tiểu học

  4.500.000

  16

  Chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp

  5.000.000

  5/5 - (10 bình chọn)